Kustpact uitgewerkt, natuurorganisaties tevreden

[REGIO] Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en -bedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld.

De verschillende strandzones zijn inzichtelijk op kaart gezet. De duinen en binnenduinrand komen later aan bod. Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland hebben (in overleg met Staatsbosbeheer en Waternet) in dit proces nauw samengewerkt en zijn - in grote lijnen - tevreden over deze eerste stap. Ernest Briët van Landschap Noord-Holland: "Hiermee is helder waar natuurstranden liggen. En ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen, bovenop al vergunde bouwlocaties." De natuurorganisaties organiseren eind november twee bijeenkomsten. Datum, locaties en tijden volgen later deze week.

Nadat de voorstellen deze maand zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, waterschapsleden en achterbannen, kunnen het perspectief en de zonering nog aanpast worden. Naar verwachting worden de stukken begin volgend jaar definitief vastgesteld.