• Ted Walker

Gemeenteraad spreekt over nieuw beleidskader sport en bewegen

VEENENDAAL Hoe kan sport bijdragen aan een gezond(er) Veenendaal? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen gaan sporten? De raadscommissie bespreekt vanavond het nieuwe beleidskader sport en bewegen 2020-2023 'Sport verbindt Veenendaal'. Dit nieuwe beleidskader stelt kaders voor de ontwikkelingen binnen sport voor de komende vier jaar.

De gemeenteraad gaat over het beleid en het geld voor sport en bewegen. De uitvoering van het sportbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van Sportservice Veenendaal. Het nieuwe beleidskader volgt op het beleidskader 2016-2019 'Sport is meer dan bewegen'. In het nieuwe beleidskader wordt voortgebouwd op succesvol bestaand beleid en waar mogelijk wordt dit verder uitgebouwd. Ten opzichte van het beleidskader sport 2016-2019 is er meer aandacht voor gezonde sportaccommodaties en is het beleid ook meer gericht op ongeorganiseerde en anders georganiseerde sport (bijvoorbeeld sporten buiten verenigingsverband zoals hardlopen of fitness). 

ZES PIJLERS In 2018 is op landelijk niveau een Nationaal Sportakkoord gesloten. De zes ambities uit dit Nationaal Sportakkoord zijn vertaald naar zes pijlers voor het nieuwe beleidskader sport en bewegen 2020-2023 'Sport verbindt Veenendaal'. Deze zes pijlers zijn achtereenvolgens: Inclusief sporten en bewegen; Duurzame sportinfrastructuur; Vitale sport- en beweegaanbieders; Positieve sportcultuur; Van jongs af aan vaardig in bewegen; en Prestatiesport inspireert.

De ambities uit het Nationaal Sportakkoord keren ook terug in het lokaal sportakkoord wat wordt afgesloten met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties uit Veenendaal. Sportverenigingen en direct aan sport verbonden organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleidskader sport en bewegen. Ook het Burgerpanel Veenendaal heeft inbreng geleverd voor de uitvoering van het beleidskader.   

De gemeenteraad bespreekt het onderwerp tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 11 februari. In de raadsvergadering van donderdag 20 februari neemt de raad een besluit.